Kallelse till Årsmöte för 2020

Tid: söndag den 6 december 2020 kl. 15.00-17.00 via ZOOM.
Möte håller vi via ZOOM. ZOOM är ett system där vi kan hålla möte via länk. Där kan alla se och höra den som talar och även se övriga deltagare på mötet. Normalt behövs inga speciella program för detta. För att delta funkar vanlig dator eller mobil med mikrofon och kamera.  Vi skickar ut en länk till mötet 30 minuter före mötesstart via e-post. Klicka på länken och följ instruktionerna. Strular det för dig kan du få hjälp genom att ringa Magnus 070 54 29 676. Vi vill gärna att ni har er kamera på under mötet men micken avstängd. Vi startar mötet med en intoning där alla har möjlighet berätta vem som deltar i mötet. Har man frågor innan årsmötet, är det bara att skicka ett e-brev.
Dagordning finner ni längst ner.

De som vill skicka in en motion till årsmötet ska göra det genom att skicka oss ett e-brev. Dock senast den 22/11 för att styrelsen hinner bereda ärendet.

Vill du nominera någon till styrelsen så görs i år med hjälp av ett nomineringssystem på webben. Följ länken och gå in och nominera kandidater till de olika posterna. Den nominerade får ett e-brev med lite frågor och även en direkt möjlighet att avböja sin medverkan. Lämpliga kandidater kommer sedan att läggas fram till årsmötet för beslut.
En bra och handlingskraftig styrelse ger medlemmarna mycket tillbaka

Länk för att nominera: https://nominera.se/SFV (Avslutad)

Följande handlingar finns nu tillgängliga:

Verksamhetsberättelse 2019:

https://sfvforbund.se/files/2020/11/SFV-Verksamhetsberättelse-2019.pdf

Årsredovisning 2019:

https://sfvforbund.se/files/2020/11/Arsredovsining-2019.pdf

Revisionsberättelse 2019:

https://sfvforbund.se/files/2020/12/SFV_Revisionsberattelse-2019.pdf

Verksamhetsrapport för 2020:

https://sfvforbund.se/files/2020/12/Verksamhetsrapport-2020-SFV.pdf

Ekonomisk rapport för 2020:

https://sfvforbund.se/files/2020/12/Ekonomisk-rapport-2020.pdf

Verksamhetsplan för 2021:

https://sfvforbund.se/files/2020/12/Verksamhetsplan-2021.pdf

Budget för 2021:

https://sfvforbund.se/files/2020/12/Budget-2021-med-utfall-2020.pdf

Förslag på namnbyte för punkt 15:

https://sfvforbund.se/files/2020/12/Nytt-namn-pa-SFV.pdf

Dagordning årsmöte 6/12 2020:
1. mötets öppnande
2. fastställande av röstlängd
3. val av mötesordförande
4. val av mötessekreterare
5. val av två personer att justera protokollet och fungera som rösträknare
6. fråga om mötets behörighet
7. fastställande av dagordning
8. styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år (2019)
9. ekonomisk berättelse för föregående år (2019)
10.revisorernas berättelse för föregående år (2019)
11.fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av
resultatet (2019)
12.frågan om ansvarsfrihet för föregående års styrelse (2019)
13.styrelsens rapport för innevarande år (2020)
14.ekonomisk rapport för innevarande år (2020)
15 Namnbyte, uppdrag från fg. årsmöte
16.behandling inkomna motioner
17.verksamhetsplan för kommande år (2021)
18.budget för kommande år inklusive fastställande av medlemsavgift
19.val av ordförande för kommande år
20.val av styrelseledamöter för kommande år
21.val av revisorer och ersättare för kommande år
22.val av valberedning för kommande år
23.övriga frågor
24.mötets avslutande