SFV KALLAR till ÅRSMÖTE 1 DEC i MALMÖ

Sveriges Film och Videoförbund kallar till årsmöte!

Tid: söndag den 1 december 2019 kl. 10.00-15.00
Adress: Studieförbundet Kulturens lokaler Ystadvägen 17, Malmö
För att deltaga behövs ingen föranmälan.
Dagordningen finner ni längst ner i detta inlägg.

MOTION och ÖVRIGA HANDLINGAR

De som vill skicka in en MOTION till årsmötet skall göra det genom att maila oss på sfvstyrelsen@sfvforbund.se med rubriken MOTION.
Dock senast den 23/11 så att styrelsen hinner bereda ärendet.
Övriga handlingar till årsmötet kommer att finnas på plats. Önskar man handlingar eller har frågor innan årsmötet, vänligen maila oss.

Nominera till SFVs styrelse!

En bra och handlingskraftig styrelse ger medlemmarna mycket tillbaka.
Vill du nominera någon till styrelsen så görs detta i år med hjälp av ett nomineringssystem på webben. Klicka på länken och gå in och nominera kandidater till de olika posterna. Den nominerade får ett e-brev med lite frågor och även en direkt möjlighet att avböja sin medverkan. Lämpliga kandidater kommer sedan att läggas fram till stämman för beslut.
länk: https://nominera.se/SFV2020

Dagordning ÅRSMÖTE 20191201

Dagordning:
1. mötets öppnande
2. fastställande av röstlängd
3. val av mötesordförande
4. val av mötessekreterare
5. val av två personer att justera protokollet och fungera som rösträknare
6. fråga om mötets behörighet
7. fastställande av dagordning
8. styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år 
9. ekonomisk berättelse för föregående år 
10.revisorernas berättelse för föregående år 
11.fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av
resultatet
12.frågan om ansvarsfrihet för föregående års styrelse
13.styrelsens rapport för innevarande år 
14.ekonomisk rapport för innevarande år
15.behandling inkomna motioner
16.verksamhetsplan för kommande år 
17.budget för kommande år inklusive fastställande av medlemsavgift 
18.val av ordförande för kommande år 
19.val av styrelseledamöter för kommande år 
20.val av revisorer och ersättare för kommande år 
21.val av valberedning för kommande år 
22.övriga frågor
23.mötets avslutande

Styrelsen
Sveriges film och videoförbund
Välkomna!